Användarvillkor

Här hittar du dom användarvillkor som gäller för dig som kund och användare i Projektportalen.

TJÄNSTEAVTAL – PROJEKTPORTALEN

1. AVTALSTID

Avtalet löper från den tidpunkt då Kunden har beställt Tjänsten
”Projektportalen”. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden dvs.
antingen kvartalsvis, årsvis, eller den tid som parterna kommer överens om.
Avtalstiden förlängs automatiskt med samma period om tjänster inte sagts upp
skriftligen eller via mail har senast en (1) månad före avtalstidens utgång.

2. TJÄNSTERNA

Avtalet omfattar de Tjänster som Kunden har beställt i samband med Avtalets
ingående samt de tilläggstjänster som Kunden beställer under avtalstiden.
Projektportalen åtar sig att under avtalstiden och på de villkor som anges i
Avtalet tillhandahålla Tjänsterna vid Anslutningspunkten. Tjänsterna ska
tillhandahållas fackmannamässigt.
Projektportalen ansvarar för vidareutveckling av Tjänsten och bestämmer
ensam vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras i Tjänsten.
Projektportalen har rätt att under avtalstiden förändra Tjänsterna eller helt ta
bort Tjänster. Om sådan förändring skulle innebära mer än ringa olägenhet eller
ökade kostnader för Kunden äger Kunden rätt att, inom trettio (30) dagar från
att förändringen trätt i kraft, säga upp de Tjänster som omfattas av förändringen.
Frågor avseende tillämpning av de regelverk som reglerar Tjänsternas
användningsområden såsom bokföring, frågor av teknisk karaktär samt
rättningar på grund av felaktigt användande av Tjänsterna ingår inte i Projektportalen support.
Genom detta Avtal och i enlighet med här i angivna villkor, upplåter
Projektportalen till Kunden, en icke-exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar licens
att själv nyttja och att låta Användare nyttja Tjänsterna.
Projektportalen lämnar support om programspecifika frågor rörande
funktionaliteten i Tjänsterna. Kund kan komma i kontakt med Projektportalen
genom de kontaktuppgifter som finns på Projektportalens hemsida eller via
Projektportalens användarstöd som finns tillgängligt i Tjänsterna.

3. SYSTEMADMINISTRATÖRS BEHÖRIGHET

Systemadministratör är kontaktperson för Kunden i alla frågor som rör tjänsten
och Avtalet och har behörighet att åt Kundens vägnar bland annat: beställa
ytterligare Tjänster, lägga till Användare, ge Användare behörighet att använda
Tjänsterna och att de därigenom får egna inloggningsuppgifter.
Lägga till integrationer till externa system så som Lön och Ekonomisystem
inklusive ta bort befintliga kopplingar. Även också utse andra personer som ska få
rättighet som systemadministratör, ändra fakturamottagare, godkänna
förändringar och uppdateringar av detta Avtal, besluta i övriga frågor som
uppstår under detta Avtal.

4. GENERELLA ÅTAGANDEN VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Kunden får endast tillgång till Tjänsterna för det syfte som de är framtagna och
får endast användas för lagliga ändamål.
Kunden är ansvarig för att information som läggs in i Tjänsterna inte bryter mot
gällande lagstiftning, till exempel immaterialrätt, personuppgiftslagstiftning och andra
tillämpliga lagar och förordningar.
Vid användningen av Tjänsterna är Kunden skyldig att iaktta de övriga
föreskrifter, anvisningar och begränsningar som kan anges i respektive Tjänsts
tillhörande dokumentation och de övriga anvisningar som utfärdas av
Projektportalen eller tredje part med vilken Projektportalen träffat avtal. Kunden
ansvarar för att Användarna är införstådda med skyldigheter att iaktta sådana
föreskrifter, anvisningar och begränsningar.
Kunden är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Kunden ansvarar
själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsterna. Kunden kan begära att
Projektportalen spärrar Tjänsterna eller att Kunden får nytt lösenord.
Kunden får inte, utöver vad som krävs för Kundens egen användning av
Tjänsterna, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida användarbehörigheter
som de tilldelats av Projektportalen. Kunden åtar sig att hålla Projektportalen skadeslös avseende samtliga krav från
tredje man som riktas mot Projektportalen med anledning av Kundens, och/eller
Användarens användning av Tjänsterna eller tredje mans tjänster, innefattande
men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella
rättigheter. Projektportalen ska även ha rätt att till tredje man överlåta rätten att
framställa sådana anspråk.
Kunden ansvarar för att Användarna åläggs skyldighet att följa lämpliga etiska
normer vid användning av Tjänsterna. Projektportalen har rätt att utan
föregående varning stänga av Användare från vidare användning av
Tjänsterna om misstanke finns om att denne använder Tjänsterna i strid med
detta Avtal.
Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, PDF-läsare,
toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter
trafik mot av Projektportalen hänvisade webbplatser. Kunden ska tillse att
webbläsaren hålls uppdaterad med senaste versionen.
Kunden äger inte rätt att skicka spam-mail via Projektportalen, CRM säljstöd
eller annan tjänst som tillhandahålls av Projektportalen. Projektportalen
förbehåller sig rätten att bedöma vad som utgör spam-mail.

5. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

Avgiften för Tjänsten faktureras kvartalsvis i förskott enligt de villkor som anges
nedan samt i bilaga 1. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid uppsägning av
Tjänsten sker ingen återbetalning av inbetald avgift och avtalet fortsätter utan
ändringar under den återstående tiden av avtalsperioden.
Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till
Tjänsten överlåts till Användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på
annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten så att
Projektportalen upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten
åsidosätts.
Användaren är skyldig att ange korrekt information om sig eller sitt företag och
personnummer/organisationsnummer när registrering som användare sker.
Användaren är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Användaren
ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten. Användaren kan
begära att Projektportalen spärrar Tjänsten eller via länk på inloggningssida
själv begära ett nytt lösenord.
Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga
ändamål och Användaren åtar sig att hålla Projektportalen helt skadeslös
avseende samtliga krav, av vad slag det än må vara, från tredje man som riktas
mot Projektportalen med anledning av Användarens användning av Tjänsten.
Användaren åtar sig att hålla Projektportalen helt skadeslös avseende samtliga
krav, av vad slag det än må vara, från tredje man som riktas mot
Projektportalen med anledning av Användarens användning av Tjänsten.
Användaren är ansvarig för att Upphovsrättslagen, Personuppgiftslagen och
samtliga andra tillämpliga lagar och förordningar följs.
Användaren ansvarar för att samtliga tredjepartsapplikationer som t.ex.
webbläsare, PDF-läsare, toolbars, antivirusprogram och brandväggar är korrekt
installerade samt tillåter trafik mot Projektportalen AB:s hänvisade webbplatser.
Användaren ansvarar för att Projektportalens affärsetiska grundprinciper
efterföljs. Projektportalens affärsetiska grundprinciper innebär att Tjänsten,
under inga omständigheter, får användas för hantering av eller lagring av text,
bilder, filmer eller ljud som kan uppfattas som är anstötlig eller främjar
brottslighet. Projektportalen har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar
verkan om Projektportalen anser att Användaren bryter mot någon del av
Avtalet eller Projektportalens affärsetiska grundprinciper.
Betald avgift återbetalas inte vid Tjänstens upphörande av ovan uppräknade skäl.
Användaren accepterar utnyttjandet av så kallade kakor (cookies) i Tjänsten
och ansvarar i enlighet med Kaklagen (SFS 2003:389) för tillhandahållande av
Tjänsten till 3:e part.
Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om den senaste versionen av
Projektportalens Användarvillkor och accepterar nya uppdateringar av
användarvillkoren i samband med inloggning till Tjänsten.

6. ERSÄTTNING, FAKTURERING OCH BETALNING

Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsterna
som vid tidpunkten för Avtalets ingående publicerats på Projektportalen
hemsida eller någon av branschförbundens hemsidor. Detsamma gäller vid
förlängning av Avtalet.
Projektportalen har rätt att höja avgift med omedelbar verkan om höjningen är
direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller
liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk
betydelse för Tjänst utanför Projektportalen kontroll och som påverkar
kostnaden för tillhandahållande av Tjänst. Projektportalen ska avisera
avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast trettio (30)
dagar innan avgiftsförändringar träder i kraft, varvid Kunden erhåller möjlighet
att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid.
Tjänstens fasta avgifter faktureras i förskott kvartalsvis, eller den annan tid som
överenskommits mellan parterna. Betalningsvillkor är tio (10) dagar netto,
såvida inte Parterna kommit överens om något annat.
Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid
betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift.
Samtliga belopp i Avtalet anges exklusive moms. Kunden ansvarar för
mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår eller kan
komma att utgå med avseende på Tjänsterna.
Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald fast avgift.

7. TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET M.M.

Projektportalen åtar sig att tillhandahålla Tjänsterna vid Anslutningspunkten
tjugofyra (24) timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp, med
de begränsningar som här i angivna servicenivåer innebär. Planerade driftstopp
ska i möjlig mån ske utanför kontorstid.
Projektportalen bekostar och implementerar system som kan mäta de avtalade
servicenivåerna vid Anslutningspunkten.
Om tillgängligheten understiger vad som anges i nedan kan Kunden begära det
vite som anges nedan. Avgiften motsvarar den licensavgift Kunden betalar per
kalenderkvartal för den aktuella delen av Tjänsten. Utöver betalning av sådant
vite ska Projektportalen inte vara skyldigt att betala någon ersättning till Kunden
på grund av bristande tillgänglighet.
Kunden måste begära vite enligt denna punkt senast inom nittio (60) dagar
från det att rätten till ersättning uppstod. Det åligger Kunden att visa att
tillgängligheten understigit vad som anges i punkt 11.2 samt i vilken omfattning.
Mätpunkten för Tillgänglighet definieras som möjligheten för användaren att
logga in i Tjänsten via Projektportalen hemsida.

Felanmälan kan ske dygnet runt, årets alla dagar, via e-post:
support@Projektportalen.se
Supportfrågor lämnas via e-post support@projektportalen.se eller via
telefonnummer: 08-551 149 00.

Tillgänglighet per kalenderkvartal
Felanmälan Support
99% Alla dagar
00.00 – 24.00
08.00-17.00

Nedsättningsnivå Tillgänglighetstal % Vite
1 Under 99 % men över 98% 10 % av avgiften
2 Under 98 % men över 97% 20 % av avgiften
3 Under 97 % men över 96% 30 % av avgiften
4 Under 96 % men över 95% 40 % av avgiften
5 Under 95 % men över 94% 50 % av avgiften

Tillgänglighet understigande nittiofem (94) procent under tre (3)
kalenderkvartal är att betrakta som väsentligt avtalsbrott och ger Kunden rätt
att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och erhålla skadestånd enligt
ovan i Avtalet.
Projektportalen ansvarar för fel som innebär att Tjänsternas innehåll eller
funktion inte i väsentliga avseenden uppfyller Projektportalen vid var tid
tillämpade tjänstebeskrivningar, under förutsättning att felet är hänförligt till
Projektportalen. För den händelse det föreligger ett fel i Tjänsterna sa att
bearbetningen av Kunddata föranleder ett felaktigt resultat, åtar sig
Projektportalen, att sa􀂇 snart omständigheterna kräver med hänsyn till felets art
och omständigheterna i övrigt, att på egen bekostnad göra en ny bearbetning
av Kunddata.
Projektportalen ansvarar inte för fel som är hänförliga till Kunden, Användarna
eller tredje man för vilken Projektportalen inte uttryckligen ansvarar.
Projektportalen ansvar för fel i Tjänsterna gäller endast under förutsättning att:

• Användaren har levt upp till samtliga de åtaganden som anges ovan
• Felet i Tjänsterna reklameras till Projektportalen av Kunden inom trettio
(30) dagar efter det att Kunden upptäckt eller borde upptäcka felet; samt
• Kunden tillhandahåller Projektportalen de data som är nödvändiga för
Projektportalen bearbetning av felet.

Då Tjänsten är beroende av internet är Kunden införstådd med att avbrott,
fördröjningar, buggar och liknande hinder mellan Tjänsten och Användaren,
såsom på internet, inte utgör fel i Tjänsten.
Dessa punkter utgör Projektportalens enda ansvar med anledning av fel i
Tjänsterna.

8. ANSVAR OCH ANSVARS BEGRÄNSNING

Kunden ska ersätta Projektportalen för skador som Projektportalen åsamkas på
grund av att Kunden och/eller Användare genom försumlighet använder
Tjänsterna i strid med Avtalet eller på sätt som skadar Projektportalen.
Utöver vad som anges ovan har Projektportalen inte något ansvar för
Tjänsternas funktion eller kvalitet. Projektportalen ansvarar inte för råd eller
information som Kunden och/eller Användare har beretts möjlighet att erhålla
från Projektportalen anställd, konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna.
Projektportalen ansvarar inte för fel i Tjänsterna eller för bristande uppfyllelse av
avtalad tillgänglighet, om Projektportalen kan visa att detta har orsakats av
någon av nedanstående omständigheter och under förutsättning att sådan
omständighet inte är direkt hänförlig till Projektportalen:

• Fel i Kundens utrustning eller programvara;
• Virus eller annat angrepp på säkerheten hos Kunden;
• Omständighet utanför Projektportalen ansvarsområde för Tjänsterna som
t.ex. brist i kommunikation eller andra produkter eller tjänster från tredje
man som Projektportalen inte uttryckligen tagit ansvar för;
• DOS-attacker;
• Force majeure som betyder att Projektportalen inte är skyldigt att utge
ersättning för förlust eller skada som Kunden kan komma att lida till följd
av att fullgörandet av Projektportalen åtaganden förhindrats eller
väsentligen försvårats av omständigheter som Projektportalen eller
underleverantör inte rimligen kunnat råda över eller förutse, inklusive men
inte begränsade till arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobilisering
eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner,
export- eller importrestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt,
jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada,
allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel,
lagstiftning och myndighetsrestriktioner.
• Projektportalen sammanlagda ansvar är under ett avtalsår begränsat till
direkt skada om maximalt ett (1) prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 §
socialförsäkringsbalken om inte Projektportalen agerat uppsåtligt eller
med grov vårdslöshet. Projektportalen ansvarar inte gentemot någon
annan än Kunden, såsom t.ex. Användarna, Kundens kunder, leverantörer
eller samarbetspartners.
• Projektportalen är aldrig ansvarig för förlust av data eller för indirekt
skador, såsom förlorad eller utebliven vinst och/eller produktion etc.
• Projektportalen ansvarar, med de undantag som anges här samt ovan,
för Tredjepartsapplikationer såsom för egen leverans. Projektportalen har
dock inget ansvar för Tredjepartsapplikationer där Kunden i samband
med att Tjänsterna nyttjas för första gången accepterar
underleverantörens avtal eller för Tredjepartsapplikationer som endast
har kopplat upp sig mot Tjänsterna via av Projektportalen tillhandahållna
API: er och som redovisas på Projektportalen hemsida.
• Projektportalen ansvarar inte för att tolkning av leverantörsfakturor, kvitton
och annat bokföringsunderlag blir korrekt, utan Kunden ansvarar själv för
slutlig kontroll av bokföringens korrekthet.

9. REKLAMATION

Reklamation eller andra anspråk ska framställas skriftligen och utan oskäligt
dröjsmål från det att part upptäckt eller borde upptäckt omständighet som
föranleder anspråket dock senast, såvida inte annat här anges, inom två (2)
månader från att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars
förfaller.

10. BEGRÄNSNING I ÅTKOMST AV TJÄNSTERNA

Projektportalen har rätt att begränsa åtkomsten för specifik eller specifika
Användare, under förutsättning att detta är tillräckligt för att hantera den risken
eller de andra skäl som föranleder Projektportalen begränsning av åtkomst av
Tjänsterna.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till
Tjänsterna överlåts till Kund, Användare eller annan tredje man. Kunden får inte
kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material
som hör till Tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan
programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med
Projektportalen.
Kunden åtar sig att på egen bekostnad försvara Projektportalen om krav riktas
eller talan förs mot denna om intrång på grund av Kunden eller Användarens
användning av Tjänsterna i strid med detta Avtal. Kunden åtar sig vidare att
ersätta Projektportalen för alla de kostnader och skadestånd som denna
genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge.

12. PERSONUPPGIFTER

Avseende behandling av personuppgifter i Tjänsterna gäller vad som anges i
personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 och dess underbilagor.
Med ”Personuppgiftsansvarig” i personuppgiftsbiträdesavtalet avses Kunden.
Med ”Personuppgiftsbiträde” avses Projektportalen. Detta gäller även i de fall då
Kunden lägger upp underentreprenörer som ska ha tillgång till systemet.

13. KUNDDATA

Projektportalen har inte rätt att använda Kunddata såvida inte annat framgår
av dessa villkor.
Projektportalen har i förhållande till Kunden rätt att använda Kunddata, som inte
innehåller personuppgifter för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla
Tjänsterna samt för marknadsföring.
Projektportalen har vidare rätt att överföra Kunddata som inte innehåller
personuppgifter till koncernbolag, leverantör eller samarbetspartner för att
kunna leverera och/eller utveckla Tjänsterna eller för att sådant bolag ska
kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med
Projektportalen tjänster. Av personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 framgår
dock att Direktkund som är enskild firma ger i instruktion till Projektportalen att
överföra även Kunddata som innehåller personuppgifter till koncernbolag för
detta ändamål.
Kunden ska tillse att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan
programvara eller kod som kan skada Tjänsterna.
Kunden ska hålla Projektportalen skadeslös från all eventuell direkt och indirekt
skada som Projektportalen åsamkas på grund av att Kunddata gör intrång i
immateriell rättighet eller annan rättighet eller att Kunddata eller användningen
av detta i Tjänsterna i övrigt strider mot tillämplig lagstiftning.
Kunden ansvarar för att Kunden i samband med uppsägning av Avtalet tar ut
all Kunddata från Tjänsterna som Kunden kan komma att behöva för framtida
bruk.
Har Avtalet upphört, lagras Kunddata i trettio (30) dagar varefter Projektportalen
har rätt att radera Kundens kvarvarande material i Tjänsterna. Information som
gäller den Elektroniskpersonalliggaren lagras i 7 år.
Projektportalen ansvar för Kunddata är begränsat till vad som framgår i detta
avtal.

14. DATASÄKERHET

Projektportalen vidtar åtskilliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsterna
fungerar och att Kunddata är säker. De åtgärder som Projektportalen vidtar
beskrivs närmare på Projektportalen hemsida.

15. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att inte, utan motpartens medgivande, under avtalstiden
och därefter lämna ut ”Konfidentiell Information” till tredje man. Med
Konfidentiell information menas varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell
eller annan art, oavsett om uppgiften dokumenterats i skrift eller inte, som
kommer part till del i anledning av Avtalet eller därmed sammanhängande
förhållanden (oavsett om den erhålls direkt från den andra parten eller tredje
man eller genereras under avtalstiden). Som Konfidentiell Information ska dock
inte betraktas information som part kan visa;

• är publikt tillgänglig eller blir publikt tillgänglig på annat sätt än genom
informationsmottagarens brott mot den andra parten,
• att part tagit fram oberoende av den andra parten, dennes Konfidentiella
Information och oberoende av parternas avtal,
• att part behörigen har fått tillgång till av tredje man utan åtagande om
sekretessskyldighet.
• att part, utan att vara föremål för sekretessåtagande, hade kännedom
om när parten mottog denna från den andra parten.
Oaktat vad som anges i ovan har Projektportalen dock rätt att lämna ut följande
Konfidentiella Information som inte innehåller personuppgifter till
Projektportalen koncernbolag, samarbetspartners och/eller leverantörer;
• information om vem Kunden är,
• annan information som behöver lämnas ut för att Projektportalen,
leverantör eller samarbetspartner ska kunna leverera och/eller utveckla
Tjänsterna, och
• information som behöver lämnas ut för att annan samarbetspartner som
tillhandahåller tjänster som har samband med Projektportalen tjänster
ska kunna leverera och/eller utveckla sådana tjänster.
Parterna åtar sig vidare att inte utnyttja Konfidentiell Information för andra
syften än att fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.
Oaktat vad som annars anges i detta Avtal har part en rätt att lämna ut
Konfidentiell Information eller annan information när sådan part är skyldig att
lämna ut informationen enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt
bindande börsregler eller om informationen omfattas av beslut om
tvångsmedel från brottsutredande myndighet (till exempel Polis, Åklagarmyndighet
eller Ekobrottsmyndigheten) eller som annars är relaterad till brottsmisstanke
på vilket fängelse kan följa.

Part ska genom sekretessförbindelse eller andra lämpliga åtgärder tillse att
anställda, konsulter och annan personal som anlitas iakttar sekretess enligt
ovan. Part ansvarar för att även eventuell underleverantör samt dennes
anställda som deltar i uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av
motsvarande innehåll.

16. MARKNADSFÖRING

Projektportalen får, efter särskild överenskommelse med Kunden, i
marknadsföringssyfte, ange att Kunden är användare av Tjänsterna.
Projektportalen har rätt att genom e-postmeddelanden eller på annat sätt få
marknadsföra tjänster som Projektportalen, annat bolag i Projektportalenkoncernen,
eller Projektportalen samarbetspartner tillhandahåller med de
begränsningar som framgår ovan angående användning av Kunddata.
Marknadsföring i Tjänsten eller med elektronisk post ska alltid innehålla en giltig
adress till vilken Kunden kan sända en begäran om att marknadsföringen ska
upphöra. Kunden kan välja att säga upp marknadsföringen i Tjänsten och/eller
med elektronisk post.

17. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Utöver vad som i övrigt anges i detta Avtal har part rätt att med omedelbar
verkan säga upp Avtalet om motparten:

• begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar
från mottagande av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller
• inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försatts i konkurs, ställer in
betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.
Vid betalningsdröjsmål har Projektportalen rätt att tillfälligt stänga av
Användarnas tillgång till Tjänsterna till dess samtliga förfallna belopp erlagts
och/eller säga upp Avtalet till upphörande fjorton (14) dagar efter att Kund
skulle erlagt betalning.

Hur meddelande ska skickas framgår av punkt ”MEDDELANDE”
Från och med dagen för Avtalets upphörande har Kunden och Användarna inte
längre någon rätt att använda Tjänsterna. Projektportalen har rätt att radera
Kunddata som finns lagrad i Tjänsterna som framgår ovan.

18. ÄNDRING AV AVTALET

Projektportalen har rätt att ändra detta Avtal utan föregående godkännande
från Kunden. Kunden kommer att informeras om sådana ändringar som är till
väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder i kraft trettio (30)
dagar efter det att Kunden underrättats om ändringen eller det senare datum
som Projektportalen anger.
Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för
Kunden har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens
ikraftträdande underrätta Projektportalen om att Kunden säger upp Avtalet till
upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen
ska vara skriftlig. Hur meddelanden ska skickas framgår av punkt 26.

19. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Kund får inte upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt Avtalet till tredje man
utan Projektportalen i förväg lämnade skriftliga tillstånd. Vid eventuell
överlåtelse ska ny avtalspart skriftligen bekräfta att denne godtar
bestämmelserna i Avtalet.

20. MOTSTRIDIGA INSTRUKTIONER FRÅN BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE

Om Projektportalen mottar motstridiga direktiv av behöriga företrädare för en
Kund om vem som ska ha rätt att få tillgång till Kunddata eller andra
instruktioner avseende Tjänsterna har Projektportalen rätt, innan Projektportalen
vidtar åtgärder, att begära skriftlig instruktion från styrelsen eller i
förekommande fall hela styrelsen hos den aktuella Kunden. Projektportalen ska
vidare också ha rätt att välja vems instruktioner Projektportalen ska följa, under
förutsättning att detta inte innebär överträdelse av Avtalet i övrigt.

21. MEDDELANDEN

Projektportalen lämnar meddelanden till Kund via Tjänsterna, brev till den
adress som Kund har meddelat, e-post till den e-postadress som Kund har
meddelat eller på annat sätt som parterna kommit överens om.
Meddelande till Kund om villkorsändring och övriga eventuella meddelanden
enligt Avtalet, ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast tre (3) dagar efter
det att meddelandet avsänts med post till den av Kund till Projektportalen
senast skriftligen anmälda adressen. Meddelande som görs i Tjänsten eller som
sänds via e-postmeddelande till den av Kund till Projektportalen senast
anmälda e-postadressen ska anses ha kommit Kunden tillhanda omedelbart.
Kunden är skyldig att i Tjänsten meddela Projektportalen uppdateringar i sin
adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter som lämnats till
Projektportalen.
Kund kan lämna meddelanden till Projektportalen gällande detta Avtal genom
att använda Projektportalen användarstöd i Tjänsterna.

22. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet
ska bestämmas i enlighet med svensk lag.
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande
av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter
bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska
vara svenska.
Part har alltid rätt att vända sig till svensk domstol eller annan behörig
myndighet om tvistigt kapitalbelopp inte överstiger etthundratusen (100 000)
SEK.

23. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL DEFINITIONER

Begrepp i detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning.
Definitioner som används i detta Biträdesavtal men som inte är definierade i
detta Biträdesavtal ska definieras i enlighet med Tjänsteavtalet.

24. BILAGOR TILL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTALET

Specifikation över behandlingen av personuppgifter Underbilaga 1 På förhand
godkända underbiträden ”Underbilaga 2”.

25. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifter enligt
dokumenterade instruktioner från Personuppgiftsansvarig, såvida inte annat
följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Den Personuppgiftsansvariges
ursprungliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om behandlingens föremål
och varaktighet, behandlingens karaktär och ändamål, typ av personuppgifter
och kategorier av registrerade anges i detta Biträdesavtal och i Bilaga 1.
I syfte att uppfylla Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt ovan.
Tjänsteavtalet kommer Personuppgiftsbiträdet vid behov att göra en kopia av
Personuppgiftsansvarigs databas för att utföra tester i sådan kopia i stället för
direkt i Personuppgiftsansvarigs databas. Denna kopia av
Personuppgiftsansvarigs databas kommer att raderas så fort slutförandet av
sådana tester är slutförda och kommer sedan automatiskt att raderas av
Personuppgiftsbiträdet.
Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter
enligt detta Biträdesavtal, inklusive Bilaga 1, med undantag för eventuella
skriftliga instruktioner som lämnats i enskilda fall i enlighet med punkt nedan
utgör de fullständiga instruktioner som ska följas av Personuppgiftsbiträdet. Alla
ändringar i den Personuppgiftsansvariges instruktioner ska, med undantag från
vad som anges i punkt nedan, förhandlas separat och ska, för att bli gällande,
dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda Parter. Den
Personuppgiftsansvarige är skyldigt att inte, utan sådan skriftlig
överenskommelse, låta Personuppgiftsbiträdet behandla andra kategorier av
personuppgifter, eller behandla personuppgifter om andra kategorier av
registrerade, än vad som anges i ”Bilaga 1”.
Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att en har rätt att, för den
Personuppgiftsansvariges räkning, lämna sådana instruktioner till
Personuppgiftsbiträdet avseende Personuppgiftsbiträdets
personuppgiftbehandlingar som är nödvändiga för att Systemadministratören
och Personuppgiftsbiträdet ska kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot
den Personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig
dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga
instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid
fullgörandet av dennes skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige
om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den
Personuppgiftsansvarige strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

26. UTLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE PERSONUPPGIFTER

Om den Personuppgiftsansvarige till följd av ett ingånget avtal med en tredje
part om att sådan tredje part ska tillhandahålla tjänster till den
Personuppgiftsansvarige som ska integreras med Tjänsterna, aktiverar och
godkänner sådan integration bekräftar härmed Parterna att
Personuppgiftsbiträdet är skyldigt, samt berättigad, att till sådan tredje part
lämna ut och motta de personuppgifter som är nödvändiga för
Personuppgiftsbiträdet att lämna ut, respektive motta, för att sådan tredje part
och Personuppgiftsbiträdet, ska kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot
den Personuppgiftsansvarige.
Med undantag för sådan behandling som anges i ovan förbinder sig
Personuppgiftsbiträdet att inte utan föregående skriftligt medgivande från den
Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som
behandlats enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte
följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
Om en registrerad begärinformation från Personuppgiftsbiträdet om
behandlingen av dennes personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan
onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till den Personuppgiftsansvarige.
Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om
behandlingen av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt
dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer
av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
Personuppgiftsbiträdet får inte i något avseende handla för den
Personuppgiftsansvariges räkning eller som ombud för denne, och får inte utan
föregående medgivande från den Personuppgiftsansvarige överföra eller på
annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra uppgifter rörande
behandlingen av personuppgifter till tredje part, om annat inte följer av svensk
eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
Om det enligt tillämplig svensk eller europeisk lag begärs att
Personuppgiftsbiträdet ska utlämna personuppgifter som
Personuppgiftsbiträdet behandlar för den Personuppgiftsansvariges räkning, är
Personuppgiftsbiträdet skyldigt att omgående meddela den
Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av aktuell lag,
domstols- eller myndighetsbeslut, och att i samband med utlämnandet begära
att uppgifterna behandlas med sekretess.

27. UNDERBITRÄDEN OCH TREDJELANDSÖVERFÖRINGAR

Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet får anlita
underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter
utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att underbiträden är bundna av
skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter vid
databehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt detta Biträdesavtal.
Bilaga 2 innehåller en lista på i förhand godkända underbiträden från och med
dagen för ikraftträdandet av detta Biträdesavtal.
Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför
EU/EES ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för
överföringen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel EU-kommissionens
modellklausuler. Personuppgiftsansvarig ger
Personuppgiftsbiträdet mandat att för Personuppgiftsansvariges räkning inga􀂇
EU-kommissionens modellklausuler med underbiträden.
Om Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt
underbiträde för att behandla personuppgifter som omfattas av detta
Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet i förväg informera den
Personuppgiftsansvarige om detta och bereda denne möjlighet att framföra
invändningar. Sådana invändningar ska ske skriftligen utan oskäligt dröjsmål
från det att den Personuppgiftsansvarige fått informationen.
Personuppgiftsbiträdet ska förse den Personuppgiftsansvarige med all
information som denne skäligen kan begära för att bedöma om anlitandet av
det föreslagna underbiträdet kommer att säkerställa efterlevnaden av den
Personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och tillämplig
dataskyddslagstiftning. Om efterlevnaden av dessa skyldigheter, enligt
Personuppgiftsansvariges befogade uppfattning, inte möjliggörs genom det
föreslagna underbiträdet och Personuppgiftsbiträdet trots
Personuppgiftsansvariges invändning vill anlita det föreslagna underbiträdet,
har Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp Biträdesavtalet utan extra
kostnad. Om invändningen inte är befogad har den Personuppgiftsansvarige
inte rätt att säga upp Tjänsteavtalet.

28. DATASÄKERHET OCH SEKRETESS

Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att fullgöra sina rättsliga förpliktelser
avseende informationssäkerhet under tillämplig dataskyddslagstiftning och ska
i samtliga fall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
skydda de personuppgifter som behandlas.
Personuppgiftsbiträdet ska följa de säkerhetsåtgärder som framgår av Bilaga 1
och sina egna säkerhetsföreskrifter. Personuppgiftsbiträdet får ändra sina egna
säkerhetsföreskrifter utan föregående skriftligt medgivande från den
Personuppgiftsansvarige förutsatt att ändringen inte står i strid med tillämplig
dataskyddslagstiftning.
Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast sådan personal
som direkt måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra
Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal får tillgång till
sådana uppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att sådan personal
omfattas av en sekretessförbindelse som utformas i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal
För det fall Personuppgiftsbiträdet, till följd av den verksamhet som den
Personuppgiftsansvarige bedriver, kommer att behandla känsliga
personuppgifter förbinder sig den Personuppgiftsansvarige att innan sådan
behandling påbörjas ta del av de säkerhetsåtgärder som kan komma att
krävas vid sådan behandling av personuppgifter.
Den Personuppgiftsansvarige
är skyldigt att inte, utan att ha vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs enligt
tillämplig dataskyddslagstiftning, låta Personuppgiftsbiträdet behandla
känsliga personuppgifter. En översikt avseende funktioner i Tjänsten som kan
kräva säkerhetsåtgärder finns på Projektportalen Integritet och säkerhetssida,
se https://projektportalen.se/cookies-policy/

29. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål underrätta den
Personuppgiftsansvarige efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.
Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige med den
information som rimligen kan krävas för att uppfylla dennes skyldighet att
anmäla personuppgiftsincidenter.

30. RÄTT TILL GRANSKNING

Den Personuppgiftsansvarige ska, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha
rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet
kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att
Personuppgiftsbiträdet faktiskt har vidtagit de åtgärder som krävs för att
säkerställa att dessa fullgörs.
Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige
all information som krävs för att visa att de skyldigheter som anges i
detta Biträdesavtal efterlevs, samt att möjliggöra för och medverka till sådan
granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av den
Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under
förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga
sekretessavtal.

31. AVTALSTID

Bestämmelserna i detta Biträdesavtal ska gälla sa länge som
Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för vilka den
Personuppgiftsansvarige är personuppgiftsansvarig.

32. ÅTGÄRDER NÄR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER HAR AVSLUTATS

När detta Biträdesavtal upphör har den Personuppgiftsansvarige arton (18)
månader på sig att hämta ut alla personuppgifter som behandlats enligt detta
Biträdesavtal, varefter Personuppgiftsbiträdet kommer att radera
personuppgifterna om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk
eller europeisk lagstiftning.
Pa begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet
skriftligen bekräfta vilka åtgärder som vidtagits avseende personuppgifterna
efter behandlingens avslutande enligt punkt 10.1 ovan.

33. ERSÄTTNING

Personuppgiftsbiträdet har rätt till ersättning enligt Personuppgiftsbiträdets vid
var tid gällande prislista för det arbete som utförts på grund av skyldigheterna i
ovan.

34. ANSVARS BEGRÄNSNING

De ansvarsbegränsningar som ovan i Tjänsteavtalet ska tillämpas för
Personuppgiftsbiträdets ansvar enligt detta Biträdesavtal.
Underbilaga 1
Instruktioner för databehandlingen
Ändamål för vilka personuppgifterna ska behandlas av Personuppgiftsbiträdet

• Fullgöra sina skyldigheter enligt Tjänsteavtalet, eventuella tjänstespecifika
villkor och detta Biträdesavtal.
• Fullgöra Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt tillämplig
dataskyddslagstiftning som är tillämpliga för Personuppgiftsbiträdet i
dennes egenskap av personuppgiftsbiträde vid Personuppgiftsbiträdets
behandling av personuppgifter enligt Tjänsteavtalet och detta
Biträdesavtal.
• För Direktkunder samt Direktkunder med byråavtal som är enskild firma är
ändamålet även att överföra personuppgifter till bolag i samma koncern
som Projektportalen för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och
marknadsföra tjänster som har nära samband med Projektportalen
tjänster, exempelvis avseende försäkringar, fakturering och utskrifter.
Kategorier av uppgifter
Vilka kategorier av personuppgifter som ska behandlas varierar beroende på
vilka av Tjänsterna som används av den Personuppgiftsansvarige. Exempel på
personuppgifter som ska behandlas i samband med Tjänsterna är:
• Kontaktuppgifter, såsom till exempel namn, e-postadress och adress.
• Faktureringsinformation, såsom till exempel kundnummer, adress och
referens.
• personaluppgifter, såsom personnummer och bankkontonummer samt
personuppgifter om hälsa såsom sjukfrånvaro.
• Känsliga personuppgifter såsom till exempel uppgifter som avslöjar
religiös övertygelse, politiska avsikter och medlemskap i fackförening kan
behandlas av Personuppgiftsbiträdet beroende på vilken verksamhet som
den Personuppgiftsansvarige väljer att använda Tjänsterna inom.
Kategorier av registrerade
Kategorier av registrerade som Personuppgiftsbiträdet kommer att behandla
personuppgifter om.
• Användare
• Den Personuppgiftsansvarige, om denne är en enskild firma.
• Den Personuppgiftsansvariges anställda, kunder, medlemmar och
leverantörer samt andra kategorier av registrerade vars personuppgifter
som den Personuppgiftsansvarige beslutar.
• Beroende på vilken verksamhet som den Personuppgiftsansvarige väljer
att använda Tjänsterna inom kan Personuppgiftsbiträdet komma att
behandla personuppgifter om minderåriga.
Behandlingsaktiviteter
Behandlingsaktiviteter som kommer att utföras av Personuppgiftsbiträdet.
• Organisering, strukturering, lagring och insamling av personuppgifterna i
form av filimport.
• Överföring av personuppgifterna för att fullgöra Personuppgiftsbiträdets
skyldigheter i enlighet med punkt 4 i Biträdesavtalet.
• Bearbetning eller ändring, kopiering, justering eller sammanförande och
radering av personuppgifterna för att på begäran av den
Personuppgiftsansvarige fullgöra skyldigheter Biträdesavtalet.
Personuppgiftsbiträdets enligt Biträdesavtalet.
• Samkörning av den Personuppgiftsansvariges personuppgifter med
externa register
• En fullständig översikt avseende vilka kategorier av personuppgifter som
ska behandlas i samband med respektive Tjänst finns på Projektportalen
Integritet och säkerhetssida.
Plats för behandling av personuppgifterna
Plats för behandlingen varierar beroende på vilka av Tjänsterna och
funktionerna som används av den Personuppgiftsansvarige. En fullständig
översikt avseende platser för respektive behandling finns på Projektportalen
Integritet och säkerhetssida.
Informationssäkerhet
Personuppgifterna krypteras och lagras i två geografiskt separata datahallar i
Europa med full redundans i alla led. Säkerhetstester sker kontinuerligt för att
kontrollera efterlevnaden av säkerheten. Personuppgiftsbiträdet har
implementerat tillräckliga processer och rutiner för behandlingen av
personuppgifter. Fullständig information angående implementerade
organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder finns tillgänglig på
Projektportalen Integritet och säkerhetssida.

Underbilaga 2

På förhand godkända underbiträden
Namn Ändamål Plats för behandling
(land)
Creditflow AB E-faktura,
Utskriftstjänst
Sverige
Fortnox Ekonomisystem Sverige
Visma Ekonomisystem Sverige alt, Holland
Hogia Ekonomisystem Sverige
Sendgrid INC Utgående mejl USA
Active Campaign CRM USA
ForeFront Consulting Utveckling Sverige
Contribute to Evolution
IT Consulting AB
Utveckling Sverige
Answeronline Telefoni Sverige
Zenta Utveckling Sverige
Briljant Ekonomisystem Sverige
Helikon AB Utveckling Sverige