fbpx

Användarvillkor

Här hittar du dom användarvillkor som gäller för dig som kund och användare i Projektportalen.

TJÄNSTEAVTAL – PROJEKTPORTALEN

1. AVTALSTID

Avtalet löper från den tidpunkt då Kunden har beställt Tjänsten
”Projektportalen”. Avtalstiden definieras vid beställning, antingen på årsbasis eller månadsbasis eller den tid som parterna kommer överens om. Avtalstiden förlängs automatiskt med samma period om tjänster inte sagts upp
skriftligen eller via mail har senast en (1) månad före avtalstidens utgång. 

2. TJÄNSTERNA

Avtalet omfattar de Tjänster som Kunden har beställt i samband med Avtalets
ingående samt de tilläggstjänster som Kunden beställer under avtalstiden.
Projektportalen åtar sig att under avtalstiden och på de villkor som anges i
Avtalet tillhandahålla Tjänsterna vid Anslutningspunkten. Tjänsterna ska
tillhandahållas fackmannamässigt.
Projektportalen ansvarar för vidareutveckling av Tjänsten och bestämmer
ensam vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras i Tjänsten.
Projektportalen har rätt att under avtalstiden förändra Tjänsterna eller helt ta
bort Tjänster. Om sådan förändring skulle innebära mer än ringa olägenhet eller
ökade kostnader för Kunden äger Kunden rätt att, inom trettio (30) dagar från
att förändringen trätt i kraft, säga upp de Tjänster som omfattas av förändringen.
Frågor avseende tillämpning av de regelverk som reglerar Tjänsternas
användningsområden såsom bokföring, frågor av teknisk karaktär samt
rättningar på grund av felaktigt användande av Tjänsterna ingår inte i Projektportalen support.
Genom detta Avtal och i enlighet med här i angivna villkor, upplåter
Projektportalen till Kunden, en icke-exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar licens
att själv nyttja och att låta Användare nyttja Tjänsterna.
Projektportalen lämnar support om programspecifika frågor rörande
funktionaliteten i Tjänsterna. Kund kan komma i kontakt med Projektportalen
genom de kontaktuppgifter som finns på Projektportalens hemsida eller via
Projektportalens användarstöd som finns tillgängligt i Tjänsterna.
 

3. SYSTEMADMINISTRATÖRS BEHÖRIGHET

Systemadministratör är kontaktperson för Kunden i alla frågor som rör tjänsten
och Avtalet och har behörighet att åt Kundens vägnar bland annat: beställa
ytterligare Tjänster, lägga till Användare, ge Användare behörighet att använda
Tjänsterna och att de därigenom får egna inloggningsuppgifter.
Lägga till integrationer till externa system så som Lön och Ekonomisystem
inklusive ta bort befintliga kopplingar. Även också utse andra personer som ska få
rättighet som systemadministratör, ändra fakturamottagare, godkänna
förändringar och uppdateringar av detta Avtal, besluta i övriga frågor som
uppstår under detta Avtal.
 

4. GENERELLA ÅTAGANDEN VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Kunden får endast tillgång till Tjänsterna för det syfte som de är framtagna och
får endast användas för lagliga ändamål.
Kunden är ansvarig för att information som läggs in i Tjänsterna inte bryter mot
gällande lagstiftning, till exempel immaterialrätt, personuppgiftslagstiftning och andra
tillämpliga lagar och förordningar.
Vid användningen av Tjänsterna är Kunden skyldig att iaktta de övriga
föreskrifter, anvisningar och begränsningar som kan anges i respektive Tjänsts
tillhörande dokumentation och de övriga anvisningar som utfärdas av
Projektportalen eller tredje part med vilken Projektportalen träffat avtal. Kunden
ansvarar för att Användarna är införstådda med skyldigheter att iaktta sådana
föreskrifter, anvisningar och begränsningar.
Kunden är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Kunden ansvarar
själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsterna. Kunden kan begära att
Projektportalen spärrar Tjänsterna eller att Kunden får nytt lösenord.
Kunden får inte, utöver vad som krävs för Kundens egen användning av
Tjänsterna, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida användarbehörigheter
som de tilldelats av Projektportalen. Kunden åtar sig att hålla Projektportalen skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Projektportalen med anledning av Kundens, och/eller
Användarens användning av Tjänsterna eller tredje mans tjänster, innefattande
men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella
rättigheter. Projektportalen ska även ha rätt att till tredje man överlåta rätten att
framställa sådana anspråk.
Kunden ansvarar för att Användarna åläggs skyldighet att följa lämpliga etiska
normer vid användning av Tjänsterna. Projektportalen har rätt att utan
föregående varning stänga av Användare från vidare användning av
Tjänsterna om misstanke finns om att denne använder Tjänsterna i strid med
detta Avtal.
Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, PDF-läsare,
toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter
trafik mot av Projektportalen hänvisade webbplatser. Kunden ska tillse att
webbläsaren hålls uppdaterad med senaste versionen.
Kunden äger inte rätt att skicka spam-mail via Projektportalen, CRM säljstöd
eller annan tjänst som tillhandahålls av Projektportalen. Projektportalen
förbehåller sig rätten att bedöma vad som utgör spam-mail.
 

5. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

Avgiften för Tjänsten faktureras Månadsvis i förskott enligt de villkor som anges
nedan samt i bilaga 1. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid uppsägning av
Tjänsten sker ingen återbetalning av inbetald avgift och avtalet fortsätter utan
ändringar under den återstående tiden av avtalsperioden.
Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till
Tjänsten överlåts till Användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på
annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten så att
Projektportalen upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten
åsidosätts.
Användaren är skyldig att ange korrekt information om sig eller sitt företag och
personnummer/organisationsnummer när registrering som användare sker.
Användaren är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Användaren
ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten. Användaren kan
begära att Projektportalen spärrar Tjänsten eller via länk på inloggningssida
själv begära ett nytt lösenord.
Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga
ändamål och Användaren åtar sig att hålla Projektportalen helt skadeslös
avseende samtliga krav, av vad slag det än må vara, från tredje man som riktas
mot Projektportalen med anledning av Användarens användning av Tjänsten.
Användaren åtar sig att hålla Projektportalen helt skadeslös avseende samtliga
krav, av vad slag det än må vara, från tredje man som riktas mot
Projektportalen med anledning av Användarens användning av Tjänsten.
Användaren är ansvarig för att Upphovsrättslagen, Personuppgiftslagen och
samtliga andra tillämpliga lagar och förordningar följs.
Användaren ansvarar för att samtliga tredjepartsapplikationer som t.ex.
webbläsare, PDF-läsare, toolbars, antivirusprogram och brandväggar är korrekt
installerade samt tillåter trafik mot Projektportalen AB:s hänvisade webbplatser.
Användaren ansvarar för att Projektportalens affärsetiska grundprinciper
efterföljs. Projektportalens affärsetiska grundprinciper innebär att Tjänsten,
under inga omständigheter, får användas för hantering av eller lagring av text,
bilder, filmer eller ljud som kan uppfattas som är anstötlig eller främjar
brottslighet. Projektportalen har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar
verkan om Projektportalen anser att Användaren bryter mot någon del av
Avtalet eller Projektportalens affärsetiska grundprinciper.
Betald avgift återbetalas inte vid Tjänstens upphörande av ovan uppräknade skäl.
Användaren accepterar utnyttjandet av så kallade kakor (cookies) i Tjänsten
och ansvarar i enlighet med Kaklagen (SFS 2003:389) för tillhandahållande av
Tjänsten till 3:e part.
Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om den senaste versionen av
Projektportalens Användarvillkor och accepterar nya uppdateringar av
användarvillkoren i samband med inloggning till Tjänsten.
 

6. ERSÄTTNING, FAKTURERING OCH BETALNING

Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsterna
som vid tidpunkten för Avtalets ingående publicerats på Projektportalen
hemsida eller någon av branschförbundens hemsidor. Detsamma gäller vid
förlängning av Avtalet.
Projektportalen har rätt att höja avgift med omedelbar verkan om höjningen är
direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller
liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk
betydelse för Tjänst utanför Projektportalen kontroll och som påverkar
kostnaden för tillhandahållande av Tjänst. Projektportalen ska avisera
avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast trettio (30)
dagar innan avgiftsförändringar träder i kraft, varvid Kunden erhåller möjlighet
att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid.
Tjänstens fasta avgifter faktureras i förskott månadsvis, eller den annan tid som
överenskommits mellan parterna. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto,
såvida inte Parterna kommit överens om något annat.
Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid
betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift.
Samtliga belopp i Avtalet anges exklusive moms. Kunden ansvarar för
mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår eller kan
komma att utgå med avseende på Tjänsterna.
Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald fast avgift.
 

7. TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET M.M.

Projektportalen åtar sig att tillhandahålla Tjänsterna vid Anslutningspunkten
tjugofyra (24) timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp, med
de begränsningar som här i angivna servicenivåer innebär. Planerade driftstopp
ska i möjlig mån ske utanför kontorstid.
Projektportalen bekostar och implementerar system som kan mäta de avtalade
servicenivåerna vid Anslutningspunkten.
Om tillgängligheten understiger vad som anges i nedan kan Kunden begära det
vite som anges nedan. Avgiften motsvarar den licensavgift Kunden betalar per
kalenderkvartal för den aktuella delen av Tjänsten. Utöver betalning av sådant
vite ska Projektportalen inte vara skyldigt att betala någon ersättning till Kunden
på grund av bristande tillgänglighet.
Kunden måste begära vite enligt denna punkt senast inom sextio (60) dagar
från det att rätten till ersättning uppstod. Det åligger Kunden att visa att
tillgängligheten understigit vad som anges i punkt 11.2 samt i vilken omfattning.
Mätpunkten för Tillgänglighet definieras som möjligheten för användaren att
logga in i Tjänsten via Projektportalen hemsida. 

Felanmälan kan ske dygnet runt, årets alla dagar, via e-post:
support@Projektportalen.se

Supportfrågor lämnas via e-post support@projektportalen.se eller via
telefonnummer: 08-551 149 00. 

Tillgänglighet per kalenderkvartal
Felanmälan Support
99% Alla dagar
00.00 – 24.00
08.00-17.00 

Nedsättningsnivå Tillgänglighetstal % Vite
1 Under 99 % men över 98% 10 % av avgiften
2 Under 98 % men över 97% 20 % av avgiften
3 Under 97 % men över 96% 30 % av avgiften
4 Under 96 % men över 95% 40 % av avgiften
5 Under 95 % men över 94% 50 % av avgiften 

Tillgänglighet understigande nittiofem (94) procent under tre (3)
kalenderkvartal är att betrakta som väsentligt avtalsbrott och ger Kunden rätt
att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och erhålla skadestånd enligt
ovan i Avtalet.
Projektportalen ansvarar för fel som innebär att Tjänsternas innehåll eller
funktion inte i väsentliga avseenden uppfyller Projektportalen vid var tid
tillämpade tjänstebeskrivningar, under förutsättning att felet är hänförligt till
Projektportalen. För den händelse det föreligger ett fel i Tjänsterna sa att
bearbetningen av Kunddata föranleder ett felaktigt resultat, åtar sig
Projektportalen, att sa􀂇 snart omständigheterna kräver med hänsyn till felets art
och omständigheterna i övrigt, att på egen bekostnad göra en ny bearbetning
av Kunddata.
Projektportalen ansvarar inte för fel som är hänförliga till Kunden, Användarna
eller tredje man för vilken Projektportalen inte uttryckligen ansvarar.
Projektportalen ansvar för fel i Tjänsterna gäller endast under förutsättning att: 

 • Användaren har levt upp till samtliga de åtaganden som anges ovan
 • Felet i Tjänsterna reklameras till Projektportalen av Kunden inom trettio
  (30) dagar efter det att Kunden upptäckt eller borde upptäcka felet; samt
 • Kunden tillhandahåller Projektportalen de data som är nödvändiga för
  Projektportalen bearbetning av felet. 

Då Tjänsten är beroende av internet är Kunden införstådd med att avbrott,
fördröjningar, buggar och liknande hinder mellan Tjänsten och Användaren,
såsom på internet, inte utgör fel i Tjänsten.
Dessa punkter utgör Projektportalens enda ansvar med anledning av fel i
Tjänsterna.

8. ANSVAR OCH ANSVARS BEGRÄNSNING

Kunden ska ersätta Projektportalen för skador som Projektportalen åsamkas på
grund av att Kunden och/eller Användare genom försumlighet använder
Tjänsterna i strid med Avtalet eller på sätt som skadar Projektportalen.
Utöver vad som anges ovan har Projektportalen inte något ansvar för
Tjänsternas funktion eller kvalitet. Projektportalen ansvarar inte för råd eller
information som Kunden och/eller Användare har beretts möjlighet att erhålla
från Projektportalen anställd, konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna.
Projektportalen ansvarar inte för fel i Tjänsterna eller för bristande uppfyllelse av
avtalad tillgänglighet, om Projektportalen kan visa att detta har orsakats av
någon av nedanstående omständigheter och under förutsättning att sådan
omständighet inte är direkt hänförlig till Projektportalen: 

 • Fel i Kundens utrustning eller programvara;
 • Virus eller annat angrepp på säkerheten hos Kunden;
 • Omständighet utanför Projektportalen ansvarsområde för Tjänsterna som
  t.ex. brist i kommunikation eller andra produkter eller tjänster från tredje
  man som Projektportalen inte uttryckligen tagit ansvar för;
 • DOS-attacker;
 • Force majeure som betyder att Projektportalen inte är skyldigt att utge
  ersättning för förlust eller skada som Kunden kan komma att lida till följd
  av att fullgörandet av Projektportalen åtaganden förhindrats eller
  väsentligen försvårats av omständigheter som Projektportalen eller
  underleverantör inte rimligen kunnat råda över eller förutse, inklusive men
  inte begränsade till arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobilisering
  eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner,
  export- eller importrestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt,
  jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada,
  allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel,
  lagstiftning och myndighetsrestriktioner.
 • Projektportalen sammanlagda ansvar är under ett avtalsår begränsat till
  direkt skada om maximalt ett (1) prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 §
  socialförsäkringsbalken om inte Projektportalen agerat uppsåtligt eller
  med grov vårdslöshet. Projektportalen ansvarar inte gentemot någon
  annan än Kunden, såsom t.ex. Användarna, Kundens kunder, leverantörer
  eller samarbetspartners.
 • Projektportalen är aldrig ansvarig för förlust av data eller för indirekt
  skador, såsom förlorad eller utebliven vinst och/eller produktion etc.
 • Projektportalen ansvarar, med de undantag som anges här samt ovan,
  för Tredjepartsapplikationer såsom för egen leverans. Projektportalen har
  dock inget ansvar för Tredjepartsapplikationer där Kunden i samband
  med att Tjänsterna nyttjas för första gången accepterar
  underleverantörens avtal eller för Tredjepartsapplikationer som endast
  har kopplat upp sig mot Tjänsterna via av Projektportalen tillhandahållna
  API: er och som redovisas på Projektportalen hemsida.
 • Projektportalen ansvarar inte för att tolkning av leverantörsfakturor, kvitton
  och annat bokföringsunderlag blir korrekt, utan Kunden ansvarar själv för
  slutlig kontroll av bokföringens korrekthet.

  9. REKLAMATION

  Reklamation eller andra anspråk ska framställas skriftligen och utan oskäligt
  dröjsmål från det att part upptäckt eller borde upptäckt omständighet som
  föranleder anspråket dock senast, såvida inte annat här anges, inom två (2)
  månader från att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars
  förfaller.

  10. BEGRÄNSNING I ÅTKOMST AV TJÄNSTERNA

  Projektportalen har rätt att begränsa åtkomsten för specifik eller specifika
  Användare, under förutsättning att detta är tillräckligt för att hantera den risken
  eller de andra skäl som föranleder Projektportalen begränsning av åtkomst av
  Tjänsterna.

  11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till
  Tjänsterna överlåts till Kund, Användare eller annan tredje man. Kunden får inte
  kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material
  som hör till Tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan
  programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med
  Projektportalen.
  Kunden åtar sig att på egen bekostnad försvara Projektportalen om krav riktas
  eller talan förs mot denna om intrång på grund av Kunden eller Användarens
  användning av Tjänsterna i strid med detta Avtal. Kunden åtar sig vidare att
  ersätta Projektportalen för alla de kostnader och skadestånd som denna
  genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge.

  12. PERSONUPPGIFTER

  Avseende behandling av personuppgifter i Tjänsterna gäller vad som anges i
  personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 och dess underbilagor.
  Med ”Personuppgiftsansvarig” i personuppgiftsbiträdesavtalet avses Kunden.
  Med ”Personuppgiftsbiträde” avses Projektportalen. Detta gäller även i de fall då
  Kunden lägger upp underentreprenörer som ska ha tillgång till systemet.

  13. KUNDDATA

  Projektportalen har inte rätt att använda Kunddata såvida inte annat framgår
  av dessa villkor.
  Projektportalen har i förhållande till Kunden rätt att använda Kunddata, som inte
  innehåller personuppgifter för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla
  Tjänsterna samt för marknadsföring.
  Projektportalen har vidare rätt att överföra Kunddata som inte innehåller
  personuppgifter till koncernbolag, leverantör eller samarbetspartner för att
  kunna leverera och/eller utveckla Tjänsterna eller för att sådant bolag ska
  kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med
  Projektportalen tjänster. Av personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 framgår
  dock att Direktkund som är enskild firma ger i instruktion till Projektportalen att
  överföra även Kunddata som innehåller personuppgifter till koncernbolag för
  detta ändamål.
  Kunden ska tillse att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan
  programvara eller kod som kan skada Tjänsterna.
  Kunden ska hålla Projektportalen skadeslös från all eventuell direkt och indirekt
  skada som Projektportalen åsamkas på grund av att Kunddata gör intrång i
  immateriell rättighet eller annan rättighet eller att Kunddata eller användningen
  av detta i Tjänsterna i övrigt strider mot tillämplig lagstiftning.
  Kunden ansvarar för att Kunden i samband med uppsägning av Avtalet tar ut
  all Kunddata från Tjänsterna som Kunden kan komma att behöva för framtida
  bruk.
  Har Avtalet upphört, lagras Kunddata i trettio (30) dagar varefter Projektportalen
  har rätt att radera Kundens kvarvarande material i Tjänsterna. Information som
  gäller den Elektroniskpersonalliggaren lagras i 7 år.
  Projektportalen ansvar för Kunddata är begränsat till vad som framgår i detta
  avtal.

  14. DATASÄKERHET

  Projektportalen vidtar åtskilliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsterna
  fungerar och att Kunddata är säker. De åtgärder som Projektportalen vidtar
  beskrivs närmare på Projektportalen hemsida.

  15. SEKRETESS

  Parterna förbinder sig att inte, utan motpartens medgivande, under avtalstiden
  och därefter lämna ut ”Konfidentiell Information” till tredje man. Med
  Konfidentiell information menas varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell
  eller annan art, oavsett om uppgiften dokumenterats i skrift eller inte, som
  kommer part till del i anledning av Avtalet eller därmed sammanhängande
  förhållanden (oavsett om den erhålls direkt från den andra parten eller tredje
  man eller genereras under avtalstiden). Som Konfidentiell Information ska dock
  inte betraktas information som part kan visa; 

  • är publikt tillgänglig eller blir publikt tillgänglig på annat sätt än genom
   informationsmottagarens brott mot den andra parten,
  • att part tagit fram oberoende av den andra parten, dennes Konfidentiella
   Information och oberoende av parternas avtal,
  • att part behörigen har fått tillgång till av tredje man utan åtagande om
   sekretessskyldighet.
  • att part, utan att vara föremål för sekretessåtagande, hade kännedom
   om när parten mottog denna från den andra parten.
   Oaktat vad som anges i ovan har Projektportalen dock rätt att lämna ut följande
   Konfidentiella Information som inte innehåller personuppgifter till
   Projektportalen koncernbolag, samarbetspartners och/eller leverantörer;
  • information om vem Kunden är,
  • annan information som behöver lämnas ut för att Projektportalen,
   leverantör eller samarbetspartner ska kunna leverera och/eller utveckla
   Tjänsterna, och
  • information som behöver lämnas ut för att annan samarbetspartner som
   tillhandahåller tjänster som har samband med Projektportalen tjänster
   ska kunna leverera och/eller utveckla sådana tjänster.
   Parterna åtar sig vidare att inte utnyttja Konfidentiell Information för andra
   syften än att fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.
   Oaktat vad som annars anges i detta Avtal har part en rätt att lämna ut
   Konfidentiell Information eller annan information när sådan part är skyldig att
   lämna ut informationen enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt
   bindande börsregler eller om informationen omfattas av beslut om
   tvångsmedel från brottsutredande myndighet (till exempel Polis, Åklagarmyndighet
   eller Ekobrottsmyndigheten) eller som annars är relaterad till brottsmisstanke
   på vilket fängelse kan följa. 

  Part ska genom sekretessförbindelse eller andra lämpliga åtgärder tillse att
  anställda, konsulter och annan personal som anlitas iakttar sekretess enligt
  ovan. Part ansvarar för att även eventuell underleverantör samt dennes
  anställda som deltar i uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av
  motsvarande innehåll.

  16. MARKNADSFÖRING

  Projektportalen får, efter särskild överenskommelse med Kunden, i
  marknadsföringssyfte, ange att Kunden är användare av Tjänsterna.
  Projektportalen har rätt att genom e-postmeddelanden eller på annat sätt få
  marknadsföra tjänster som Projektportalen, annat bolag i Projektportalenkoncernen,
  eller Projektportalen samarbetspartner tillhandahåller med de
  begränsningar som framgår ovan angående användning av Kunddata.
  Marknadsföring i Tjänsten eller med elektronisk post ska alltid innehålla en giltig
  adress till vilken Kunden kan sända en begäran om att marknadsföringen ska
  upphöra. Kunden kan välja att säga upp marknadsföringen i Tjänsten och/eller
  med elektronisk post.

  17. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

  Utöver vad som i övrigt anges i detta Avtal har part rätt att med omedelbar
  verkan säga upp Avtalet om motparten: 

  • begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar
   från mottagande av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller
  •  inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försatts i konkurs, ställer in
   betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.
   Vid betalningsdröjsmål har Projektportalen rätt att tillfälligt stänga av
   Användarnas tillgång till Tjänsterna till dess samtliga förfallna belopp erlagts
   och/eller säga upp Avtalet till upphörande fjorton (14) dagar efter att Kund
   skulle erlagt betalning. 

  Hur meddelande ska skickas framgår av punkt ”MEDDELANDE”
  Från och med dagen för Avtalets upphörande har Kunden och Användarna inte
  längre någon rätt att använda Tjänsterna. Projektportalen har rätt att radera
  Kunddata som finns lagrad i Tjänsterna som framgår ovan.

  18. ÄNDRING AV AVTALET

  Projektportalen har rätt att ändra detta Avtal utan föregående godkännande
  från Kunden. Kunden kommer att informeras om sådana ändringar som är till
  väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder i kraft trettio (30)
  dagar efter det att Kunden underrättats om ändringen eller det senare datum
  som Projektportalen anger.
  Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för
  Kunden har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens
  ikraftträdande underrätta Projektportalen om att Kunden säger upp Avtalet till
  upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen
  ska vara skriftlig. Hur meddelanden ska skickas framgår av punkt 26.

  19. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

  Kund får inte upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt Avtalet till tredje man
  utan Projektportalen i förväg lämnade skriftliga tillstånd. Vid eventuell
  överlåtelse ska ny avtalspart skriftligen bekräfta att denne godtar
  bestämmelserna i Avtalet.

  20. MOTSTRIDIGA INSTRUKTIONER FRÅN BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE

  Om Projektportalen mottar motstridiga direktiv av behöriga företrädare för en
  Kund om vem som ska ha rätt att få tillgång till Kunddata eller andra
  instruktioner avseende Tjänsterna har Projektportalen rätt, innan Projektportalen
  vidtar åtgärder, att begära skriftlig instruktion från styrelsen eller i
  förekommande fall hela styrelsen hos den aktuella Kunden. Projektportalen ska
  vidare också ha rätt att välja vems instruktioner Projektportalen ska följa, under
  förutsättning att detta inte innebär överträdelse av Avtalet i övrigt.

  21. MEDDELANDEN

  Projektportalen lämnar meddelanden till Kund via Tjänsterna, brev till den
  adress som Kund har meddelat, e-post till den e-postadress som Kund har
  meddelat eller på annat sätt som parterna kommit överens om.
  Meddelande till Kund om villkorsändring och övriga eventuella meddelanden
  enligt Avtalet, ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast tre (3) dagar efter
  det att meddelandet avsänts med post till den av Kund till Projektportalen
  senast skriftligen anmälda adressen. Meddelande som görs i Tjänsten eller som
  sänds via e-postmeddelande till den av Kund till Projektportalen senast
  anmälda e-postadressen ska anses ha kommit Kunden tillhanda omedelbart.
  Kunden är skyldig att i Tjänsten meddela Projektportalen uppdateringar i sin
  adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter som lämnats till
  Projektportalen.
  Kund kan lämna meddelanden till Projektportalen gällande detta Avtal genom
  att använda Projektportalen användarstöd i Tjänsterna.

  22. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

  1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet
  ska bestämmas i enlighet med svensk lag.
  Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom
  skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
  Skiljedomsinstitut (SCC).
  Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande
  av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter
  bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också
  bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
  Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska
  vara svenska.
  Part har alltid rätt att vända sig till svensk domstol eller annan behörig
  myndighet om tvistigt kapitalbelopp inte överstiger etthundratusen (100 000)
  SEK.

  23. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL DEFINITIONER

  Begrepp i detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med tillämplig
  dataskyddslagstiftning.
  Definitioner som används i detta Biträdesavtal men som inte är definierade i
  detta Biträdesavtal ska definieras i enlighet med Tjänsteavtalet.

  24. BILAGOR TILL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTALET

  SpecifIkation över behandlingen av personuppgifter Underbilaga 1 På förhand
  godkända underbiträden ”Underbilaga 2”.

  25. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

  Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifter enligt
  dokumenterade instruktioner från Personuppgiftsansvarig, såvida inte annat
  följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Den Personuppgiftsansvariges
  ursprungliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om behandlingens föremål
  och varaktighet, behandlingens karaktär och ändamål, typ av personuppgifter
  och kategorier av registrerade anges i detta Biträdesavtal och i Bilaga 1.
  I syfte att uppfylla Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt ovan.
  Tjänsteavtalet kommer Personuppgiftsbiträdet vid behov att göra en kopia av
  Personuppgiftsansvarigs databas för att utföra tester i sådan kopia i stället för
  direkt i Personuppgiftsansvarigs databas. Denna kopia av
  Personuppgiftsansvarigs databas kommer att raderas så fort slutförandet av
  sådana tester är slutförda och kommer sedan automatiskt att raderas av
  Personuppgiftsbiträdet.
  Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter
  enligt detta Biträdesavtal, inklusive Bilaga 1, med undantag för eventuella
  skriftliga instruktioner som lämnats i enskilda fall i enlighet med punkt nedan
  utgör de fullständiga instruktioner som ska följas av Personuppgiftsbiträdet. Alla
  ändringar i den Personuppgiftsansvariges instruktioner ska, med undantag från
  vad som anges i punkt nedan, förhandlas separat och ska, för att bli gällande,
  dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda Parter. Den
  Personuppgiftsansvarige är skyldigt att inte, utan sådan skriftlig
  överenskommelse, låta Personuppgiftsbiträdet behandla andra kategorier av
  personuppgifter, eller behandla personuppgifter om andra kategorier av
  registrerade, än vad som anges i ”Bilaga 1”.
  Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att en har rätt att, för den
  Personuppgiftsansvariges räkning, lämna sådana instruktioner till
  Personuppgiftsbiträdet avseende Personuppgiftsbiträdets
  personuppgiftbehandlingar som är nödvändiga för att Systemadministratören
  och Personuppgiftsbiträdet ska kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot
  den Personuppgiftsansvarige.
  Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig
  dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga
  instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid
  fullgörandet av dennes skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
  Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige
  om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den
  Personuppgiftsansvarige strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

  26. UTLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE PERSONUPPGIFTER

  Om den Personuppgiftsansvarige till följd av ett ingånget avtal med en tredje
  part om att sådan tredje part ska tillhandahålla tjänster till den
  Personuppgiftsansvarige som ska integreras med Tjänsterna, aktiverar och
  godkänner sådan integration bekräftar härmed Parterna att
  Personuppgiftsbiträdet är skyldigt, samt berättigad, att till sådan tredje part
  lämna ut och motta de personuppgifter som är nödvändiga för
  Personuppgiftsbiträdet att lämna ut, respektive motta, för att sådan tredje part
  och Personuppgiftsbiträdet, ska kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot
  den Personuppgiftsansvarige.
  Med undantag för sådan behandling som anges i ovan förbinder sig
  Personuppgiftsbiträdet att inte utan föregående skriftligt medgivande från den
  Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som
  behandlats enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte
  följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
  Om en registrerad begärinformation från Personuppgiftsbiträdet om
  behandlingen av dennes personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan
  onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till den Personuppgiftsansvarige.
  Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om
  behandlingen av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt
  dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer
  av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
  Personuppgiftsbiträdet får inte i något avseende handla för den
  Personuppgiftsansvariges räkning eller som ombud för denne, och får inte utan
  föregående medgivande från den Personuppgiftsansvarige överföra eller på
  annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra uppgifter rörande
  behandlingen av personuppgifter till tredje part, om annat inte följer av svensk
  eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
  Om det enligt tillämplig svensk eller europeisk lag begärs att
  Personuppgiftsbiträdet ska utlämna personuppgifter som
  Personuppgiftsbiträdet behandlar för den Personuppgiftsansvariges räkning, är
  Personuppgiftsbiträdet skyldigt att omgående meddela den
  Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av aktuell lag,
  domstols- eller myndighetsbeslut, och att i samband med utlämnandet begära
  att uppgifterna behandlas med sekretess.

  27. UNDERBITRÄDEN OCH TREDJELANDSÖVERFÖRINGAR

  Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet får anlita
  underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter
  utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att underbiträden är bundna av
  skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter vid
  databehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt detta Biträdesavtal.
  Bilaga 2 innehåller en lista på i förhand godkända underbiträden från och med
  dagen för ikraftträdandet av detta Biträdesavtal.
  Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför
  EU/EES ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för
  överföringen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel EU-kommissionens
  modellklausuler. Personuppgiftsansvarig ger
  Personuppgiftsbiträdet mandat att för Personuppgiftsansvariges räkning inga􀂇
  EU-kommissionens modellklausuler med underbiträden.
  Om Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt
  underbiträde för att behandla personuppgifter som omfattas av detta
  Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet i förväg informera den
  Personuppgiftsansvarige om detta och bereda denne möjlighet att framföra
  invändningar. Sådana invändningar ska ske skriftligen utan oskäligt dröjsmål
  från det att den Personuppgiftsansvarige fått informationen.
  Personuppgiftsbiträdet ska förse den Personuppgiftsansvarige med all
  information som denne skäligen kan begära för att bedöma om anlitandet av
  det föreslagna underbiträdet kommer att säkerställa efterlevnaden av den
  Personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och tillämplig
  dataskyddslagstiftning. Om efterlevnaden av dessa skyldigheter, enligt
  Personuppgiftsansvariges befogade uppfattning, inte möjliggörs genom det
  föreslagna underbiträdet och Personuppgiftsbiträdet trots
  Personuppgiftsansvariges invändning vill anlita det föreslagna underbiträdet,
  har Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp Biträdesavtalet utan extra
  kostnad. Om invändningen inte är befogad har den Personuppgiftsansvarige
  inte rätt att säga upp Tjänsteavtalet.

  28. DATASÄKERHET OCH SEKRETESS

  Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att fullgöra sina rättsliga förpliktelser
  avseende informationssäkerhet under tillämplig dataskyddslagstiftning och ska
  i samtliga fall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
  skydda de personuppgifter som behandlas.
  Personuppgiftsbiträdet ska följa de säkerhetsåtgärder som framgår av Bilaga 1
  och sina egna säkerhetsföreskrifter. Personuppgiftsbiträdet får ändra sina egna
  säkerhetsföreskrifter utan föregående skriftligt medgivande från den
  Personuppgiftsansvarige förutsatt att ändringen inte står i strid med tillämplig
  dataskyddslagstiftning.
  Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast sådan personal
  som direkt måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra
  Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal får tillgång till
  sådana uppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att sådan personal
  omfattas av en sekretessförbindelse som utformas i enlighet med
  bestämmelserna i detta avtal
  För det fall Personuppgiftsbiträdet, till följd av den verksamhet som den
  Personuppgiftsansvarige bedriver, kommer att behandla känsliga
  personuppgifter förbinder sig den Personuppgiftsansvarige att innan sådan
  behandling påbörjas ta del av de säkerhetsåtgärder som kan komma att
  krävas vid sådan behandling av personuppgifter.
  Den Personuppgiftsansvarige
  är skyldigt att inte, utan att ha vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs enligt
  tillämplig dataskyddslagstiftning, låta Personuppgiftsbiträdet behandla
  känsliga personuppgifter. En översikt avseende funktioner i Tjänsten som kan
  kräva säkerhetsåtgärder finns på Projektportalen Integritet och säkerhetssida,
  se https://projektportalen.se/cookies-policy/

  29. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

  Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål underrätta den
  Personuppgiftsansvarige efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.
  Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige med den
  information som rimligen kan krävas för att uppfylla dennes skyldighet att
  anmäla personuppgiftsincidenter.

  30. RÄTT TILL GRANSKNING

  Den Personuppgiftsansvarige ska, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha
  rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet
  kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att
  Personuppgiftsbiträdet faktiskt har vidtagit de åtgärder som krävs för att
  säkerställa att dessa fullgörs.
  Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige
  all information som krävs för att visa att de skyldigheter som anges i
  detta Biträdesavtal efterlevs, samt att möjliggöra för och medverka till sådan
  granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av den
  Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under
  förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga
  sekretessavtal.

  31. AVTALSTID

  Bestämmelserna i detta Biträdesavtal ska gälla sa länge som
  Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för vilka den
  Personuppgiftsansvarige är personuppgiftsansvarig.

  32. ÅTGÄRDER NÄR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER HAR AVSLUTATS

  När detta Biträdesavtal upphör har den Personuppgiftsansvarige arton (18)
  månader på sig att hämta ut alla personuppgifter som behandlats enligt detta
  Biträdesavtal, varefter Personuppgiftsbiträdet kommer att radera
  personuppgifterna om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk
  eller europeisk lagstiftning.
  Pa begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet
  skriftligen bekräfta vilka åtgärder som vidtagits avseende personuppgifterna
  efter behandlingens avslutande enligt punkt 10.1 ovan.

  33. ERSÄTTNING

  Personuppgiftsbiträdet har rätt till ersättning enligt Personuppgiftsbiträdets vid
  var tid gällande prislista för det arbete som utförts på grund av skyldigheterna i
  ovan.

  34. ANSVARSBEGRÄNSNING

  De ansvarsbegränsningar som ovan i Tjänsteavtalet ska tillämpas för
  Personuppgiftsbiträdets ansvar enligt detta Biträdesavtal.
  Underbilaga 1
  Instruktioner för databehandlingen
  Ändamål för vilka personuppgifterna ska behandlas av Personuppgiftsbiträdet 

  • Fullgöra sina skyldigheter enligt Tjänsteavtalet, eventuella tjänstespecifika
   villkor och detta Biträdesavtal.
  • Fullgöra Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt tillämplig
   dataskyddslagstiftning som är tillämpliga för Personuppgiftsbiträdet i
   dennes egenskap av personuppgiftsbiträde vid Personuppgiftsbiträdets
   behandling av personuppgifter enligt Tjänsteavtalet och detta
   Biträdesavtal.
  • För Direktkunder samt Direktkunder med byråavtal som är enskild firma är
   ändamålet även att överföra personuppgifter till bolag i samma koncern
   som Projektportalen för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och
   marknadsföra tjänster som har nära samband med Projektportalen
   tjänster, exempelvis avseende försäkringar, fakturering och utskrifter.
   Kategorier av uppgifter
   Vilka kategorier av personuppgifter som ska behandlas varierar beroende på
   vilka av Tjänsterna som används av den Personuppgiftsansvarige. Exempel på
   personuppgifter som ska behandlas i samband med Tjänsterna är:
  • Kontaktuppgifter, såsom till exempel namn, e-postadress och adress.
  • Faktureringsinformation, såsom till exempel kundnummer, adress och
   referens.
  • personaluppgifter, såsom personnummer och bankkontonummer samt
   personuppgifter om hälsa såsom sjukfrånvaro.
  • Känsliga personuppgifter såsom till exempel uppgifter som avslöjar
   religiös övertygelse, politiska avsikter och medlemskap i fackförening kan
   behandlas av Personuppgiftsbiträdet beroende på vilken verksamhet som
   den Personuppgiftsansvarige väljer att använda Tjänsterna inom.
   Kategorier av registrerade
   Kategorier av registrerade som Personuppgiftsbiträdet kommer att behandla
   personuppgifter om.
  • Användare
  • Den Personuppgiftsansvarige, om denne är en enskild firma.
  • Den Personuppgiftsansvariges anställda, kunder, medlemmar och
   leverantörer samt andra kategorier av registrerade vars personuppgifter
   som den Personuppgiftsansvarige beslutar.
  • Beroende på vilken verksamhet som den Personuppgiftsansvarige väljer
   att använda Tjänsterna inom kan Personuppgiftsbiträdet komma att
   behandla personuppgifter om minderåriga.
   Behandlingsaktiviteter
   Behandlingsaktiviteter som kommer att utföras av Personuppgiftsbiträdet.
  • Organisering, strukturering, lagring och insamling av personuppgifterna i
   form av filimport.
  • Överföring av personuppgifterna för att fullgöra Personuppgiftsbiträdets
   skyldigheter i enlighet med punkt 4 i Biträdesavtalet.
  • Bearbetning eller ändring, kopiering, justering eller sammanförande och
   radering av personuppgifterna för att på begäran av den
   Personuppgiftsansvarige fullgöra skyldigheter Biträdesavtalet.
   Personuppgiftsbiträdets enligt Biträdesavtalet.
  • Samkörning av den Personuppgiftsansvariges personuppgifter med
   externa register
  • En fullständig översikt avseende vilka kategorier av personuppgifter som
   ska behandlas i samband med respektive Tjänst finns på Projektportalen
   Integritet och säkerhetssida.
   Plats för behandling av personuppgifterna
   Plats för behandlingen varierar beroende på vilka av Tjänsterna och
   funktionerna som används av den Personuppgiftsansvarige. En fullständig
   översikt avseende platser för respektive behandling finns på Projektportalen
   Integritet och säkerhetssida.
   Informationssäkerhet
   Personuppgifterna krypteras och lagras i två geografiskt separata datahallar i
   Europa med full redundans i alla led. Säkerhetstester sker kontinuerligt för att
   kontrollera efterlevnaden av säkerheten. Personuppgiftsbiträdet har
   implementerat tillräckliga processer och rutiner för behandlingen av
   personuppgifter. Fullständig information angående implementerade
   organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder finns tillgänglig på
   Projektportalen Integritet och säkerhetssida.